Монография Под общей редакцией доктора социологических наук Е. А. Подольской Харьков Издательство нуа 2014Pdf просмотр
страница100/100
Дата04.02.2019
Размер2.8 Kb.
ТипМонография
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   100

346 197. Стукалова О. В. Влияние постмодернистской эстетики на современное образование Электронный ресурс / О. В. Стукалова Педагогика искусства. Электронный журнал учреждения Российской академии образования Институт художественного образования. –
2001. – № 2. – Режим доступа http://www.art-education.ru/AE-magazine/
198. Сурмава А. В. Образование – от мифов к реальности
[Электронный ресурс / А. В. Сурмава. – Режим доступа http://
www.sozialismus.ru.
199. Съезд Партии народной свободы // Речь. – 1917. – 28 июля. Тоффлер Э. Третья волна Электронный ресурс / Э. Тоф- флер. – М. : ООО «Изд-во ACT», 1999. – 784 с. – Режим доступа http://
socioworld.nm.ru/misc/toffler_3w.rar.
201. Тоффлер Э. Шок будущего ; перс англ. / Элвин Тоффлер. М. : ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 557 с. Тхагапсоев Х. Г. Университет в современной России:
технология как стратегический горизонт / Х. Г. Тхагапсоев // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 58–61.
203. Увольнение назначенных профессоров // Речь. – Петроград. – 12 марта. Удовицька ТА. Громадські та приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст) : автореф. дис. ... канд. іст.
наук: 07.00.01 / ТА. Удовицька. – Х, 2002. – 18 с. Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013
«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
[Електронний ресурс // Сайт Адміністрації Президента України. – Режим доступу http://www.president.govua/documents/15828.html.
206. Университетская и современная жизнь // Речь. – 1917. –
25 июня. Учебная жизнь // Новое время. – 1917. – 23 апреля. Філософський словник соціальних термінів / за заг. ред.
В. П. Андрющенка. – Київ ; Харків, 2002. – 669 с. Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи : зб.
наук. пр. / за заг. ред. В. П. Андрущенка. – К. : Знання, 2000. – Вип. 3. –
520 с. Философия : энциклопедический словарь / под ред. А. А. Иви- на. – М. : Гардарики, 2004. – 1072 с. Фокин НИ. Партнерство : аналитический обзор Электронный ресурс / НИ. Фокин. – Режим доступа http://dictionary-economics.ru/
art-20.


347 212. Фомина ТА. Социокультурная самоидентификация современного российского студенчества региональный аспект : дис. ... канд.
социол. наук Электронный ресурс / ТА. Фомина. – Ставрополь. – Режим доступа http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=13849.
213. Фрейре П. Педагогика угнетенных Электронный ресурс П. Фрейре. – Режим доступа http://nb.kharkov.ua/load/pedagogika_
ugnetennykh/1-1-0-1.
214. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – Мс. Фрумин И. Д. Вызов критической педагогики / И. Д. Фрумин
// Вопр. философии. – 1998. – № 12. – С. 55–63.
216. Фуко М. История безумия в классическую эпоху / М. Фуко. –
СПб., 1997. – 450 с. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук М. Фуко. – СПб., 1994. – 310 с. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас ; перс нем. под ред. Д. В. Скляднева. – СПб. Наука, 2000.
219. Ханин Г. И. Высшее образование и российское общество Г. И. Ханин // ЭКС. Харьковская консерватория Русского музыкального общества Южный край. – 1918. – 12 июля. Харьковский женский университет // Южный край. – 1918. –
27 августа. Харьковский областной государственный архив, ф. Р, оп. д. 12.
223. Харьковский областной государственный архив, ф. Р, оп. д. 150, л. 3.
224. Харьковский областной государственный архив, ф. Р-1773,
оп. 8, д. б. Хомерікі О. Вектор розвитку і основні тенденції трансформації інституту вищої освіти в Україні / О. Хомерікі // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ : тези доповідей
(Харків, 17–19 жовтня 2013 р. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. С. 436–437.
226. Хоружий С. С. Последний проект Фуко Электронный ресурс С. С. Хоружий. – Режим доступа http://lib.rus.ec/b/345664.
227. Хроника // Речь. – Петроград, 1917. – 19 марта. Черниш Н. Й. Сучасна соціологічна освіта у лещатах стандарту,
акредитації та ліцензування / Н. Й. Черниш // Соціологія та суспільство:


348
взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ : тези доповідей (Харків, 17–
19 жовтня 2013 р. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 426–427.
229. Чепак В. В. Особливості дослідження проблем управління освітою в контексті марксизму і структурного функціоналізму
/ В. В. Чепак // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки :
зб. наук. пр. – Вип. 3. – К. : Вид-во Київ. унту, 2005. – С. 5–12.
230. Чепак В. В. Соціокультурний підхід як методологічна основа сучасної соціології освіти / В. В. Чепак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. – Х. : Видав.
центр ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – С. 126–128.
231. Чибісова Н. Г. Вищий навчальний заклад як середовище формування цінностей студентської молоді в соціокультурних умовах сучасної України / Н. Г. Чибісова. – Х. : Вид-во НУА, 2004. – 256 с. Чибiсова Н. Г. Культурно-освітнє середовище як чинник формування ціннісних орієнтацій студентської молоді / Н. Г. Чибісова
// Гран. – 2005. – № 1. – С. 89–92.
233. Шаронова С. А. Из истории развития образования за рубежом С. А. Шаронова // Социол. исслед. – 2005. – № 3. – С. 119–125.
234. Шаронова С. А. Универсальные константы института образования механизм воспроизводства общества : моногр. / С. А. Шаронова. М. : Изд-во РУДН, 2004. – 357 с. Швейцер А. Современная социолингвистика теория,
проблемы, методы / А. Швейцер. – М. : Либроком, 2012. – С. 38–44.
236. Швець Д. Є. Концептуалізація соціально-конституційних засад управління системою вищої освіти в Україні : моногр. / Д. Є. Швець. –
Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – 313 с. Шевченко Н. В. Роль партнерства вузов и работодателей в формировании конкурентоспособности выпускников / Н. В. Шевченко
// Образование через всю жизнь непрерывное образование в интересах устойчивого развития : материалы й междунар. конф, Минск, 27–
28 сент. 2013 г. / Минский ин-т управления ; сост. В. В. Гендарович ; под науч. ред. В. В. Гендарович и Н. В. Суша. – Минск, 2013. – Вып. 11. Ч. 3. – С. 168–172.
238. Шевченко Н. В. Социальное партнерство как фактор качественных изменений в образовании / Н. В. Шевченко // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ : тези доповідей
(Харків, 17–19 жовтня 2013 р. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. С. 431–433.
239. Шеремет І. Демократизація управління системою освіти як


349
умова її перетворення / І. Шеремет // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ : тези доповідей (Харків, 17–19 жовтня
2013 р. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 436–437.
240. Шмаров А. Вузы и работодатели о выпускниках и реформе высшей школы : доклад / А. Шмаров, И. Глинкин, А. Андреенкова
// Аналитический центр Эксперт, ЦЕССИ, АФК Система, РУСАЛ.
– Мс. Шматко НА. Анализ культурного производства Пьера Бурдье
/ НА. Шматко // Социол. исслед. – 2003. – № 8. – С. 113–120.
242. Шпаковская Л. Л. Советская образовательная политика:
социальная инженерия и классовая борьба / Л. Л. Шпаковская // Журнал исследований соц. политики. – 2009. – № 7. – С. 39–64.
243. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества П. Штомпка. – М. : Логос, 2005.
244. Штомпка П. Социология социальных изменений : перс англ П. Штомпка ; под ред. В. А. Ядова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 416 с. Щербак Н. Освітня політика російського самодержавства на
Правобережжі України у ХІХ ст. / Н. Щербак // Вісник Київ. нац. унту ім. Т. Шевченка. Серія «Українознавство». – 2005. – № 9. – С. 9–12.
246. Щудло С. Конвенційна модель забезпечення якості вищої освіти
/ С. Щудло // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи.
ІІ Конгрес САУ : тези доповідей (Харків, 17–19 жовтня 2013 р. – Х. ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 429–430.
247. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ.
Сравнительное изучение цивилизаций / Ш. Эйзенштадт ; перс англ.
А. В. Гордона ; под ред. Б. С. Ерасова. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 416 с. Эриксон Э. Идентичность юность и кризис / Э. Эриксон. М. : Прогресс, 1996.
249. Яковлев А. А. Холизм как методологическая основа развития кросс-культурных коммуникаций в сфере образования / А. А. Яковлев
// Культура, личность, общество в современном мире методология,
опыт, эмпирические исследования : материалы ХVІ Междунар. конф.
памяти проф. Л. Н. Когана (90-летие со дня рождения. 21–22 марта г, Екатеринбург / ред. кол. : Грунт Е. В, Кораблева Г. Б.,
Комлева НА, Меренков А. В, Рыбцова Л. Л, Старшинова А. В. Екатеринбург : УрФУ. – С. 1167–1177.
250. Яковлев А. А. Холистское образование в контексте развития непрерывности образовательного процесса / А. А. Яковлев Образование через всю жизнь непрерывное образование в интересах

устойчивого развития : материалы й междунар. конф, Минск, 27–
28 сент. 2013 г. / Минский ин-т управления ; сост. В. В. Гендарович ; под науч. ред. В. В. Гендарович и Н. В. Суша. – Минск, 2013. – Вып. 11. Ч. 3. – С. 173–177.
251. Ярошовець В. І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму : підручник / В. І. Ярошовець. – К. : Вид.-поліграф. центр
«Київський університет», 2008. – 263 с. Althusser L. Lenin and Philosophy and Other Essays
/ L. Althusser. – London : New Left Books, 1971. – 272 p.
253. А J. Social Class and the Hidden Curriculum of Work
/ J. АРА ММ. А // International Sociology. – 1991. – Vol. 6. – № 2. – P. 133–
138.
256. Aronowitz Standley. Postmodern Education: Politics, Culture, and
Social Criticism / Standley Aronowitz, Henry A. Qiroux. – Minneapolis :
University of Minnesota Press, 1991.
257. Berkind H. Kulturelle Idenfitaten und Kulturelle Differenz in
Kontext von Globalisierung und Trasmentierung / H. Berkind // Schaffen- seiten der Globalisierung. – Fr. a. M., 2001. – P. 91–93.
258. Bernstein B. Class and Pedagogues: Visible and Invisible /
Halsey A. H., Lauder H., Brown Ph., Wells A. S. (eds.) // Education: Culture,
Economy, Society. – New York : Oxford University Press, 2002 (1997). –
P. 59–79.
259. Blau P. Exchange and Power in Social Life / P. Blau. – N.Y. :
Wiley&Sons, 1964. – 352 p.
260. Bourdieu P. The Forms of Capital / Halsey A. H., Lauder H.,
Brown Ph., Wells A. S. (eds.) // Education: Culture, Economy, Society. –
N.Y. : Oxford University Press, 2002 (1997). – P. 46–58.
261. Bowles S. Schooling in Capitalist America [Electronic resource] /
S. Bowles, H. Gintis. – N.Y. : Basic Books, 1976. – Mode of access:
www.umass.edu/preferen/gintis/soced.pdf.
262. Braslavsky С. The Curriculum [Electronic resource] / С. Braslavs- ky. – Mode of access: www.springerlink.com/index/6688345R40287124.pdf.
263. Chen H. Parent s attitudes and expectations regarding science education: comparisons among American, Chinese-American and Chinese families / H. Chen // Adolesens. – 2001. – Vol. 36. – P. 305–313.


351 264. Chouliaraki L. Media Discourse and the Public Sphere /
L. Chouliaraki // Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance: Palgrave Macmillan Ltd. – 2005. – P. 120–132.
265. Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital /
Halsey A. H., Lauder H., Brown Ph., Wells A. S. (eds.) // Education: Culture,
Economy, Society. – N.Y. : Oxford University Press, 2002 (1997). – Р. 80–95.
266. Cookson P. Functionalist Theories of Education / Levinson D. L.,
Sadovnik A., Cookson P. W. Jr. (eds.) // Education and Sociology: An encyclopedia. – N.Y. ; London : Routlengefalmer, 2002. – P. 267–272.
267. Homans G. C. Social behavior: Its elementary forms / G. C. Ho- mans. – N.Y. ; Burlingame : Harcourt, Brace&World Inc., 1961. – 404 p.
268. Etzioni А. The Active Society: A Theory of Societal and Political
Processes / A. Etzioni. – N.Y. : Free Press, 1968. – P. 20–21.
269. Fairclough N. Critical Discourse Analisis / N. Fairclough. –
London : Longman, 1995. – P. 20–33.
270. Kumar К. From Post-Industrial to Post-Modern Society / K. Kumar.
– Oxford : Basil Blackwell, 1995. – 232 p.
271. Lash S. Critique of Information / S. Lash. – London, Thousand
Oaks (Ca) : Safe publications, 2002. – 246 p.
272. Oxford dictionary of sociology / Ed. by G. Marshall. – Oxford ;
N.Y., 1998. – 624 p.
273. Pincus Fred L. Sociology of Education: Marxist Theories /
Levinson D. L., Sadovnik A., Cookson P. W. Jr. (eds.) // Education and
Sociology: An encyclopedia. – N.Y. ; London : Routlengefalmer, 2002. –
P. 587–592.
274. Reply to Harnad’s article, «What are the scope and limits of radical behaviorist theory?» Behavioral and Brain Sciences Электронный ресурс Сайт Фонда Б. Ф. Скиннера. – Режим доступа http://www.bfskinner.org/
index.asp.
275. Shor Ira. Empowering Education: Critical Teaching for Sozial
Change / Ira Shor. – Chicago : University of Chicago Press, 1992. – 182 p.
276. Skinner B. F. Can psychology be a science of mind? / B. F. Skinner
// American Psychologist. – 1990. – № 45(11). – Р. 1206–1210.
277. Skinner B. F. Whatever happened to psychology as the science of behavior? / B. F. Skinner // American Psychologist. – 1987. – № 42(8). Р. 780–786.
278. Skinner В. F. What is wrong with daily life in the Western world?
/ B. F. Skinner // American Psychologist. – 1986 – № 47(5). – Р. 568–574.


352 279. Smith L. D. On prediction and control: B. F. Skinner and the technological ideal of science / L. D. Smith // American Psychologist. –
1992. – № 47(2). – Р. 216–223.
280. Stevenson H. America s math problem / H. Stevenson //
Educational Leader-Ship. – October, 1987. – Р. 5–10.
281. Stevenson H. Mathematics achievement of Chinese, Japanese and
American children / H. Stevenson, S. Lee, J. Stinger // Science. – 1986. –
Vol. 231. – Р. 693–699.
282. Wexler Philip. Sociology of Education: New / Levinson D. L.,
Sadovnik A., Cookson P. W. Jr. (eds.) // Education and Sociology: An encyclopedia. – N.Y. ; London : RoutlengeFalmer, 2002. – P. 593–598.
283. Young Michael F. D. Sociology of Education as Critical Theory /
Levinson D. L., Sadovnik A., Cookson P. W. Jr. (eds.) // Education and
Sociology: An encyclopedia. – N.Y. ; London : RoutlengeFalmer, 2002. –
P. 559–570.
284. Young М. From Constructivism to Realism in the Sociology of the
Curriculum / M. Young // Review of Research in Education. – 2008. – Vol. 32.
– Р. 1–28.
285. Young M. F. D. The Curriculum of the Future: Form the ‘New
Sociology of Education’ to a Critical Theory of Learning / M. F. D. Young. –
Bristol : The Falmer Press, 1998. – 205 p.


353
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................. Раздел І. ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА:
ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НОВЕЙШИХ
ТЕОРИЙ ............................................................................... 6 1.1. Философия образования полипарадигмальность теоретических подходов к исследованию современных тенденций в развитии образования ..................................... 6 1.2. Трансформации системы высшего образования
Украины: исторические аспекты ...................................... 41 1.3. Образование в Украине на пути перехода к постмодерну ..................................................................... 73 1.4. Социальное партнерство в образовании:
методологический и аналитический потенциал ............... 92 1.5. Идентичность в контексте постмодернистской культуры ............................................................................ Раздел ІІ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
ПАРАДОКСЫ РЕФОРМ И ВЕКТОРЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ .......................................................... 145 2.1. Тенденции европеизации образования в Украине в фокусе философии образования. .................................. 145 2.2. Социокультурные факторы развития образовательной среды модернизационный дискурс. ............................... 164 2.3. Партнерство вузов и бизнес-сообщества как условие качества и конкурентоспособности образования .......... 178 2.4. Социология учебных программ как методологическая основа управления образованием в условиях постмодерна. ..................................................................... 197

Раздел ІІІ. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
В ПРОТИВОРЕЧИЯХ ЭПОХИ ОСНОВНЫЕ
РАКУРСЫ И ГРАНИ ...................................................... 241 3.1. Портрет современного студента многовекторность теоретического анализа. .................................................. 241 3.2. Идентификации современного студенчества в координатах цивилизационного развития. .................... 279 3.3. Современный студент в контексте пост- модернизационных изменений. ........................................ 294 3.4. Развитие непрерывного образования как условие повышения конкурентоспособности личности. .............. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................... СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................... 330


355
О-23
Образование в координатах глобализационного развития теории и интерпретации : монография / авт. кол.:
Е. А. Подольская и др ; под общ. ред. Е. А. Подольской ; Нар.
укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 356 с.
В монографии раскрывается объяснительный потенциал новейших теорий образования, выделяются методологические ориентации повышения качества и конкурентоспособности образования в условиях глобализации и цивилизационного развития мирового сообщества, а также тенденции европеи- зации образования в Украине. Образовательный процесс исследуется с учетом модернизационного дискурса, изучаются социокультурные факторы трансформации образовательной среды, возможности социального партнерства в сфере образования и особенности идентификации современного студента в контексте постмодернизационных изменений.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных работников, для всех, интересующихся проблемами философии и социологии образования.
УДК 37.014.24
ББК 74.04(о)ж


Наукове видання
ОСВІТА В КООРДИНАТАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ:
ТЕОРІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Монографія
(російською мовою)
За загальною редакцією доктора соціологічних наук Є. А. ПОДОЛЬСЬКОЇ
Редактори: Н. В. Ковшарь, З. М. Москаленко
Комп’ютерний набір Є. А. Подольська
Комп’ютерна верстка І. С. Кордюк
Художник Р. М. Третьяков
Підписано до друку 04.09.2014. Формат 6084/16.
Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».
Ум. друк. арк. 20,69. Обл.-вид. арк. Тираж 300 пр. Зам.
Видавництво
Народної української академії
Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.
Надруковано у видавництві
Народної української академії.
Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   100


База данных защищена авторским правом ©genderis.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница